وزارت کشور

مشاور وزارت کشور در ارزيابي و انتخاب نرم‌افزار BPMS

وزارت کشور

نظارت بر پروژه تأمين ابزار BPMS و طراحي، پياده‎سازي و استقرار فرآيندهاي سازماني وزارت کشور در BPMS

شرکت مديريت شبکه برق ايران

خدمات مشاوره نظارت بر طرح يکپارچه‌سازي نرم‌افزارهاي فني و خدمات ارجاع کار

مگاموتور

ارائه خدمات مشاوره و اجراي ارزيابي آمادگي شركت مگاموتور جهت پياده‌سازي ERP و انتخاب راه‌حل‌هاي موجود

شركت توزيع برق تهران

معماري داده براي لايه‌هاي توليد، انتقال و ذخيره‌سازي

مشاوره و نظارت بر مراحل تجزيه‌وتحليل، طراحي، ساخت و پياده‌سازي سامانه تأمين الكترونيكي كالاي نفت

شرکت مديريت شبکه برق ايران

مشاوره مادر و نظارت بر فعاليت‌هاي توسعه فاوا در حوزه نرم افزار

كولر هوايي آبان

مطالعه، شناخت و ارزيابي وضعيت موجود سازماني و انتخاب راه‌حل مطلوب و بهينه سازماني

صنايع شير ايران

ارائه خدمات جهت ارزيابي و انتخاب راه‌حل سازماني

شركت ملي نفت ايران

تدوين معماري نرم‌افزاري و برنامه مديريت پروژه سامانه برنامه‌ريزي منابع سازماني

سازمان انرژي اتمي ايران

ارائه خدمات مشاوره جهت ارزيابي و انتخاب سيستم جامع يكپارچه اداري- مالي

بانک سینا

مشاور و ناظر پروژه آناليز، طراحي، بومی‌سازی و پیاده‌سازی انبار داده و سيستم هوش تجاري

بانک سینا

نظارت بر استقرار بانکداري متمرکز الکترونيکي

شركت فولاد اكسين

ارزيابي، انتخاب راه‌حل و برگزاري مناقصه

شرکت نوري تازه

ارزيابي و انتخاب راه‌حل سازماني

شركت كمباين‌سازي ايران

مشاوره، نيازسنجي، برگزاري مناقصه، انتخاب راه‌حل و نظارت بر استقرار ERP

شركت گاز تهران بزرگ

تهيه طرح بهبود سيستم مكانيزه پشتيباني