با توجه به رشد سريع شبکه و اينترنت و افزايش ميزان دسترسي به آن، شاهد استفاده گسترده از سيستم‌هاي شبکه‌اي و برنامه‌هاي کاربردي مبتني بر شبکه و وب هستيم. استفاده از اين امکانات مزاياي متعددي را به دنبال دارد و اين امر زماني محقق مي‌شود که تمهيدات خاص در طراحي و استقرار اين سيستم‌ها لحاظ گردد. براي هر مرحله از پياده‌سازي اين دسته از سيستم‌هاي حساس، چارچوب‌ها و استانداردهاي متعددي تاکنون معرفي گرديده که به‌کارگیری آن‌ها تقریباً الزامي است، ولي چگونه مي‌توان به‌درستی نحوه پياده‌سازي درست اين الگوها و چارچوب‌ها پي برد؟ به‌عبارت‌دیگر چه چيزي مي‌تواند بر درستي پياده‌سازي آن‌ها صحه گذارد؟
شركت پرشيا فاوا گسترش با ارائه خدمات گسترده در حوزه پشتیبانی و فروش تجهیزات و شبکه؛ سازمان‌ها را در دستیابی به اهداف ذکر شده یاری می‌دهد.