از ديدگاه پرشيا ارزشمند ترین سرمایه برای پیش برد اهداف یک سازمان شخصیت، توان، تحصیلات و جایگاه اجتماعی افراد حاضر در بدنه آن سازمان است و بدون وجود هر یک از این عوامل چرخ حرکت سازمان ها لنگ می زند. 
شرکت پرشیا فاوا گسترش به سرمایه انسانی ایمان دارد و افتخارات خود را مدیون تک تک افرادی که حتی برای مدتی کوتاه نقش موثری در پیشبرد اهداف آن داشته می داند.