از ديدگاه شرکت پرشیا فاوا گسترش ارزشمندترین سرمایه برای پیش‌برد اهداف یک سازمان؛ شخصیت، توان، تحصیلات و جایگاه اجتماعی افراد حاضر در بدنه آن سازمان است و بدون وجود هر یک از این عوامل چرخ حرکت سازمان‌ها لنگ می‌زند.
پرشیا به سرمایه انسانی ایمان داشته و افتخارات خود را مدیون تک تک افرادی است که حتی برای مدتی کوتاه نقش موثری در پیشبرد اهداف آن داشته‌اند.