مشاوره در زمینه کسب و کار

• تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات(ITMP)
با گسترش فناوري اطلاعات و ورود آن به محيط‌هاي كاري، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان‌ها و بهبود عملكردها و نيز دستيابي بهتر و سريع‌تر به اهداف سازماني بوده‌ است. امروزه فناوري اطلاعات نقش مهمي در كيفيت و مدت زمان انجام اهداف كوتاه و بلند مدت سازماني دارد. از سوي ديگر، سرعت نوآوري فناوري‌ها، پديده‌اي است كه بايد سازمانها با آن هماهنگ شوند. اكنون توان رقابت، راز بقاي سازماني و دستيابي به اهداف و ماموريت‌هاي آن در گرو سياست‌گذاري‌هاي فناوري اطلاعات و اجراي آن سياست‌ها در قالب يك برنامه‌ريزي جامع و هوشمند است.
به صورت کلي و فارغ از نوع صنعت، در حال حاضر فناوري اطلاعات يکي از مولفه‌هاي اصلي در مدل‌هاي کسب‌وکار سازمان‌هاي تجاري و غيرتجاري است به نحوي که اگر قبلا فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري مفيد در خدمت سازمان قرار مي‌گرفت اکنون، جايگاه فناوري اطلاعات در سازمان‌ها، به عنوان يک مولفه استراتژيک مطرح شده است و طراحي و تعريف مدل کسب‌ وکار سازمان، بدون توجه به فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن معنا و مفهوم پيدا نمي‌کند. شرکت پرشيا فاوا گسترش در سبد جامع فعاليتهاي خدمات مشاوره خود، اقدام به تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات براي کارفرمايان خود مي نمايد.