خدمات ارزش افزوده

• خدمات ارزش افزوده
خدمات ارزش افزوده (Value Added Service) یک عنوان عامه پسند برای بخشی از خدمات ارائه شده بر پایه سرویس های اصلی Text, Voice و Data در صنعت مخابرات است که تعرفه آن ها از سرویس های استاندارد متفاوت است. این خدمات می توانند در هر کسب و کاری مورد بهره برداری قرار گیرند و ایجاد آن نیاز های متفاوتی را در هر گروه یا کسب و کاری به وجود آورده و یا برطرف نماید.