امنیت فضای تبادل اطلاعات

• طراحي و پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
يكي از عوامل مؤثر در پيشبرد اهداف سازماني و موفقيت در بازار رقابت، نحوه وميزان دسترسي به اطلاعات براي هر فعاليت و به‌روزرساني و صحه گذاري آن‌ها است.
سازماني موفق است كه بتواند نيازهاي اطلاعاتي خود را از طريق دريافت، پردازش و اصلاح اطلاعات و نگهداري مناسب آنها مرتفع سازد. سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي حصول اطمينان از كفايت و تناسب كنترل‌هاي امنيتي و محافظت دارايي‌هاي اطلاعاتي طراحي شده‌است، تا بدينوسيله به مشتريان و ديگر ذينفعان درباره امنيت اطلاعات موجود در سازمان اطمينان خاطر يابد. هدف اين سيستم پياده سازي نوعي از كنترلهاي امنيتي است كه با برقراري زيرساختهاي مورد نياز، امنيت اطلاعات راتضمين مي‌نمايد. شرکت پرشيا فاوا گسترش بمنظور اجراي اين پروژه از مدل PDCA و استانداردهاي 27001ISO/IEC، 13335ISO/IEC-TR ، 17799 ISO/IEC و 7799BS استفاده مي‌نمايد.