ارزیابی و انتخاب راهکار ERP

• خدمات مشاوره، طراحي، ارزيابي و انتخاب ERP
در دنياي پيشرفته امروزي كه در هرلحظه‌ي آن شاهد تغييرات بنيادي و پيش‌رونده در استفاده از فناوري‏ها هستيم، نگهداري اطلاعات و به‌روز نگه‌داشتن آن، ازجمله وظايف مهم سازمان‏ها به‌حساب مي‏آيد.
اطلاعات به‌مثابه خون سازمان است که جريان آن، بقاي سازمان را تضمين مي‏كند. در چنين محيطي، كمتر سازماني يافت مي‏شود كه خود را به ابزارهاي نوين اطلاعاتي تجهيز نكرده باش، زيرا ثبت، بازيابي و نگهداري اطلاعات مختلف سازمان يا شركت، مديران را در تصميم‌گيري به‌موقع در لحظات سرنوشت¬ساز كمك و ياري مي‌بخشد. ازجمله فعاليت‏هايي كه اين سازمان‏ها براي ارتقاي استفاده از اطلاعات خود انجام مي‏دهند، بازنگري بر آنچه سيستم‏هاي اطلاعاتي مي‏نامند، است.
صحبت از مزاياي بهره برداري و استقرار سيستم¬هاي جامع نياز به تفسير و توضيح ندارد، اما چرا در عمل در کشور ما، بسياري از پروژه¬هاي اين حوزه عليرغم حمايت مدیریت ارشد و صرف وقت و هزينه بسيار با شکست مواجه شده¬اند؟ پاسخ در عدم انتخاب صحيح و عدم بهره¬گيري از متدولوژي علمي انتخاب نرم¬افزارهاي جامع سازماني است.
شرکت پرشيا فاوا گسترش به مثابه شرکتهاي مشاوره¬اي بزرگ در دنيا مانند Technology evaluation center و يا Gartner اقدام به طراحي و بومي سازي متدولوژي جهت ارزيابي سيستم¬هاي جامع سازماني(ERP) نموده است که با طي نمودن آن و بررسي سازمان از زواياي مختلف اعم از فرآيندي، زيرساخت، نرم-افزار، فرهنگ سازماني، فرهنگ فناوري اطلاعات و با توجه به چشم انداز و ماموريت بنگاه اقتصادي در آينده و همچنين مقايسه با برترينهاي همان صنعت، سامانه يا سامانه هايي ERP که بيشترين تشابه و تطابق با نيازمنديهاي سازمان، فرهنگ جاري و فضاي کسب و کار دارند، پيشنهاد مي-نمايد. بديهي است بهره گيري از روشي علمي جهت انتخاب و استقرار سامانه هاي پراهميتي مانند ERP، نقش کليدي در موفقيت اجراي چنين پروژه هايي خواهد داشت.