مراکز داده

• طراحي، مشاوره و اجراي DATA CENTER

با پيشرفت روزافزون صنعت IT و وابستگي صنايع ديگر به آن، «دسترس‌پذيري» به‌عنوان يكي از اصول زيربنايي فناوري اطلاعات شناخته شده است. با توجه به شواهد، به وجود آمدن وقفه به هر دليل در كار سيستم‌هاي كامپيوتري، به خصوص در سايت‌هاي تجارت الكترونيك باعث ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد. ارائه سرويس پايدار و بدون وقفه با توجيه اقتصادي مناسب، از مباني اوليه كسب و كار براي هر سازمان يا شركت موفق بوده كه اين امر نيازمند تحقيق و بررسي‌هاي همه جانبه در هر مجموعه، جهت نيل به استانداردهاي لازمه مي‌باشد. متمركز سازي سيستم‌هاي سرويس دهنده در جهت پايين آوردن هزينه‌هاي نگهداري‌، محافظت، كنترل و مديريت آسان باعث بوجود آمدن مراكزي شد كه به آنها اتاق سرور و به شكل جدي‌تر آن مركزداده يا مركزداده گويند. با توجه به قرار گرفتن اغلب سيستم‌ها و سرويس‌ها و وسايل ارتباطي هر مجموعه در مركزداده و همچنين قرار گرفتن اطلاعات كسب و كار سازمان‌ها و شركت‌ها در اين مكان كه در حكم شريان حياتي براي ادامه كسب و كار  است، حفاظت و نگهداري از آن از مهمترين وظايف هر مجموعه خواهد بود. 

با ايجاد مركزداده و متمركزسازي، مي‌توان هزينه‌هاي نگهداري، افزونگي، امنيت، سرمايش، توان و پشتيباني از سرورها را كاهش داده  و باعث ايجاد بهينه‌گي در راستاي نيل به اهداف در همه زمينه‌ها شد.

از نگاهي ديگر، مراکزداده‌ها از استراتژيکترين سرمايهگذاريهاي سازماني محسوب ميگردند.

 

شرکت پرشیا فاوا گسترش  با استفاده از نيازها و خواسته‌هاي کارفرما و با پايبندي به استانداردهاي طراحي مرکزداده سازماني و با تكيه بر تجارب ارزشمند خود، از جوانب مختلف، اقدام به استخراج عناصر اصلي طراحي مركزداده مي‌نمايد.