بانکداری متمرکز الکترونیک

• مشاوره، ارزيابي، انتخاب و نظارت بر پروژه هاي بانکداري الکترونيک
سيستم بانکداري الکترونيکي يکپارچه سيستمي است که کليه محصولات و خدمات بانکي و عمليات راهبري و مديريت آنها را از طريق دسترسي به پايگاه داده‌هاي مشترک و متمرکز در قالب يک سيستم ارائه مي‌کند که انعطاف پذيري اين سيستم و مشتري محوري از ويژگي‌هاي مهم آن است. بانك‌ها نيز مانند ساير بنگاه-هاي اقتصادي در فضاي رقابتي، درگير انتخاب سيستم Core banking بهينه براي خود بوده تا از طريق ايجاد تمايز در ارائه خدمات و يا کيفيت سرويس دهي، سهم از بازار بيشتري را براي خود ايجاد نمايند. شرکت پرشيا فاوا گسترش با شناخت کامل از نرم¬افزارهاي داخلي و خارجي حوزه بانکداري و همچنين احاطه کامل بر مفاهيم بانکداري متمرکز الکترونيک به عنوان مشاور و ناظر، با بهره گيري از متدولوژي ارزيابي، در انتخاب؛ خريد، پياده سازي، انتقال داده و راه اندازي سيستم بانکداري متمرکز الکترونيکي، در کنار کارفرمايان خود ارائه خدمت مي نمايد. • نظارت بر استقرار پروژه هاي ERP و … .
اطمينان از تامين خواسته‌هاي كارفرما در يک پروژه نرم‌افزاري و تطبيق مراحل توليد نرم‌افزار از ديدگاه مهندسي با طرح‌ها و برنامه‌هاي از قبل تعيين شده و انجام پروژه براساس شرايط اختصاصي پيمان و رفع موانعي كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائي پروژه مي‌شوند داراي اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌باشد.
ناظر پروژه ‌نرم‌افزاري از سويي بعنوان امين و نماينده كارفرما برروند اجراي پروژه و فعاليتهاي مشاور يا مجري براساس طرح‌هاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا بهنگام لزوم، از منافع کارفرما و پيمانکار بطور يکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمايت نمايد. حساسيت وظايف ناظر در پروژه‌هاي نرم‌افزاري و ضرورت نظارت بر پروژه‌هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه‌ها بصورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائي‌هاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين كمي و كيفي مي‌باشد بيشتر آشكار مي گردد. واضح است وجود يك جايگاه نظارتي در خارج از تيم پروژه به منظور نظارت بر پيشرفت كار بر اساس معيارهاي و استانداردهاي مطروحه امري لاينفك از انجام پروژ‌هاي نرم‌افزاري و فناوري اطلاعات است. از اين رو نظارت بر سيستم‌هاي اطلاعاتي به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش ريسك پروژه در سرلوحه فعاليت‌هاي اين گونه پروژه‌ها قرار گرفته است.
شرکت پرشيا فاوا گسترش با درک اهميت جايگاه نظارت و به عنوان مشاور ناظر در بسياري از پروژه¬هاي مهم حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در راستاي اطمينان از دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده هر پروژه گام برمي دارد.