جشنواره‌های پرشیا فاوا

PLAN - PRICE

Description

text

text

بَک بان 

"شبکه و زیرساخت"


کمپین آغاز 

(50% پروموشن شرکتهای محدوده سهروردی)


* ارزیابی و عارضه یابی "شبکه و زیرساخت"

* طراحی، راه اندازی و تأمین تجهیزات شبکه و زیرساخت

* فروش تجهیزات شبکه و زیرساخت

* پشتیبانی ادواری


فِرِستا 

 "پیامک انبوه"


جشنواره بازگشت به مدرسه فِرِستا

(ویژه فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی)


* پنل پیشرفته رایگان

* سرشماره 12 رقمی رایگان

* 10 درصد تخفیف در تعرفه پیامک انبوه  و  سرشماره  8، 9 و 10 رقمی 

* خدماتی سازی یک روزه خطوط