با هم برای ایران | طرح‌های حمایتی کسب‌ و کار‌ها

PLAN - PRICE

Description

text

text

بَک بان 

"شبکه و زیرساخت"


با هم برای ایران

(تا 20% تخفیف)

 

* ارزیابی و عارضه یابی "شبکه و زیرساخت"

* مشاوره، طراحی و راه اندازی "شبکه و زیرساخت"

*تأمین تجهیزات "شبکه و زیرساخت"

* پشتیبانی ادواری


فِرِستا 

 "پیامک انبوه"


با هم برای ایران

(تا 100% تخفیف)


* پنل پیشرفته رایگان

* سرشماره 12 رقمی رایگان

* 15 درصد تخفیف در تعرفه پیامک انبوه   

* خدماتی سازی یک روزه خطوط